Vedtægter for Kolding Orienterings Klub

§ 1 Navn og hjemsted

Klubbens navn er Kolding Orienterings Klub, stiftet den 31. marts 1969 med hjemsted i Kolding Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings Forbund under Dansk Idræts Forbund og er underkastet disse forbunds love og regler.

§ 2 Formål

Klubbens formål er at samle alle orienteringsinteresserede i Kolding og omegn samt tilbyde dem de bedste muligheder for at dyrke orienteringssporten.

§ 3 Medlemmer

Alle kan optages som medlemmer af klubben.

Passive medlemmer kan optages — disse kan deltage i træningsløb m.v., men kan ikke starte i åbne løb, klubmesterskaber og lignende.

§ 4 Kontingent

Kontingent for indeværende år fastsættes på den ordinære generalforsamling.

Kontingentet betales én gang årligt, inden løbssæsonen begynder. Hel eller delvis kontingentfrihed kan opnås ved bestyrelsens godkendelse, dog højst et år ad gangen.

Ved indmeldelse efter 1. juli betales ½ kontingent for den resterende del af året.

§ 5 Udmeldelse

Udmeldelse skal ske pr. e-mail til klubbens kasserer. Ved kontingentrestance eller anden gæld kan bestyrelsen med 8 dages varsel udelukke et medlem. For på ny at blive medlem skal gammel gæld betales. Bestyrelsen kan i øvrigt udelukke et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil.

Det udelukkede medlem kan altid forlange sagen forelagt generalforsamlingen. Bestyrelsen skal i så fald indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, medmindre den ordinære generalforsamling er umiddelbart forestående. Udelukkelsen skal være optaget som særskilt punkt på dagsordenen, og det udelukkede medlem skal have adgang til at udtale sig.

§ 6 Bestyrelsen

Klubbens daglige ledelse varetages af en bestyrelse, der repræsenterer klubben i alle forhold. Klubben tegnes overfor tredjemand af formanden. Dog har kassereren ret til at hæve midler på klubbens bankkonti og foretage udbetalinger i overensstemmelse med generalforsamlingens og bestyrelsens beslutninger og mod behørig dokumentation. Klubben hæfter for bestyrelsens på lovlig måde vedtagne beslutninger og handlinger. Bestyrelsen, der består af formand, næstformand, kasserer og 2-3 bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen, således at 2-3 medlemmer er på valg hvert år. Hvert år vælges en 1. suppleant og en 2. suppleant. Suppleanterne vælges for ét år ad gangen.

Valgene foregår ved almindeligt stemmeflertal og kan kræves foretaget skriftligt.

Genvalg kan finde sted.

Hvis der på grund af et bestyrelsesmedlems afgang i utide skal vælges mere end 2 medlemmer til bestyrelsen, afgøres det ved lodtrækning, hvilket af de valgte medlemmer, der er på valg det følgende år.

Den afgående formand fungerer indtil første bestyrelsesmøde, der skal afholdes senest 14 dage efter generalforsamlingen, og hvor bestyrelsen konstituerer sig. I tilfælde af stemmelighed ved formandsvalget, afgøres dette ved lodtrækning.

§ 7 Bestyrelsens arbejde

Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden, når denne finder anledning dertil, eller når et af bestyrelsesmedlemmerne ønsker det. Formanden leder forhandlingerne, og i tilfælde af stemmelighed gør hans stemme udslaget.

Formanden er berettiget til at handle på klubbens vegne i sager, der ikke tåler udsættelse, men han skal i så fald fremføre sagen for bestyrelsen ved førstkommende møde. Under formandens fravær fungerer næstformanden som formand.

Bestyrelsen fører protokol over møder samt journal over medlemsaktivitet og medlemskartotek.

I tilfælde af et bestyrelsesmedlems afgang i utide, konstituerer bestyrelsen sig på ny.

§ 8 Udvalg

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af faste opgaver. Udvalgene er ansvarlige overfor bestyrelsen, som til enhver tid kan opløse disse. Bestyrelsen skal udarbejde en arbejdsbeskrivelse for hvert udvalg.

Kolding Orienterings Klub har et permanent skydeudvalg, der er medlem af De Danske Skytteforeninger (DDS). Udvalget fungerer som en selvstændig forening under DDS og med særskilte vedtægter. Medlemmer af Kolding Orienterings Klub skal særskilt indmelde sig i dette udvalg for at deltage i skydning og biathlon-orientering.

§ 9 Arbejdsgrupper

Bestyrelsen eller udvalgene kan nedsætte midlertidige arbejdsgrupper for løsning af konkrete opgaver.

Arbejdsgrupperne er ansvarlige overfor bestyrelsen, som til enhver tid kan opløse disse.

§ 10 Regnskab og revision

Klubbens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.

Kassereren skal inden 15. januar afgive specificeret regnskab til den af generalforsamlingen valgte revisor.

§ 11 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen, der er højeste myndighed, indvarsles af bestyrelsen med mindst en måneds varsel ved udsendelse af meddelelse via hjemmeside og elektroniske medier. Generalforsamlingen afgør selv sin lovlighed. Den ledes af forsamlingen valgt dirigent.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt mindst 20 stemmeberettigede medlemmer fremsætter anmodning pr. e-mail herom til bestyrelsen med angivelse af dagsorden. En sådan ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest en måned efter modtagelse af anmodningen.

Stemmeret ved generalforsamlingen har alle aktive medlemmer, der på generalforsamlingen er fyldt 14 år.

§ 12 Ordinær generalforsamling og dagsorden

Ordinær generalforsamling afholdes i Kolding Orienterings Klub hvert år senest den 1. marts med følgende dagsorden:

  • Valg af dirigent
  • Beretning
  • Regnskabsforelæggelse og budget
  • Fremtidsplaner
  • Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent
  • Valg af bestyrelse i henhold til vedtægternes § 6
  • Valg af suppleanter
  • Valg af revisor
  • Valg af revisorsuppleant
  • Eventuelt

§ 13 Forslag

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt pr. e-mail til bestyrelsesformanden 14 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsesformanden fremsender indkomne forslag til medlemmerne senest 3 dage før generalforsamlingen. Vedtagelse sker ved almindeligt stemmeflertal.

§ 14 Lov

Lovændringer skal vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 15 Opløsning

Klubben kan kun opløses efter vedtagelse med mindst 2/3 af de afgivne stemmer ved to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 2 måneders mellemrum. Opløses klubben, tilfalder dens midler og ejendele Dansk Orienterings Forbund.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 6. november 1975, 27. november 1980, 18. november 1982, 27. november 1984, 27. november 1986, 28. november 1991, 26. januar 2002, 1. februar 2003, 31. januar 2004, 1. februar 2006, 8. februar 2012 og 22. februar 2017

Menu